สถาบันเกษตรกร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
  กลุ่มยุวเกษตรกร
  กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร