วิสัยทัศน์

" สำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมี เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง สินค้าเกษตรมีคุณภาพและปลอดภัย
และมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้ครอบครัวเกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน "


พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว และสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเอง ได้อย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้มีความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการ
3. ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต และการจัดการผลผลิตพืช
4. ให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตรทุกสาขา
5. ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ทำการเกษตรและชุมชนในตำบล
6. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรตามแนวคิดทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง
7. ส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้ ความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน


นโยบาย

1. การบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่
1.1 ยึดพื้นที่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
1.2 มองภาพของ “พื้นที่-คน-สินค้า” เข้าด้วยกัน
1.3 เป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาการผลิต และการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
1.4 นักส่งเสริมฯ เป็นแกนหลักในการประสานผู้เกี่ยวข้อง
1.5 ในปี 2557 จะขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ของ Smart Officer ต้นแบบ
1.6 ปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร โดยใช้รูปแบบ MRCF system

2. การบริหารจัดการข้อมูล
2.1 ทำงานบนพื้นฐานของข้อมูล จุดสำคัญคือ ต้อง “เข้าใจ” ในงานที่ทำ
2.2 สามารถ “จัดทำและใช้” ข้อมูลได้
2.3 ใช้ข้อมูลแผนที่ (Mapping) ในการทำงาน
2.4 ใช้ข้อมูลในการเข้าพื้นที่อย่างมีเป้าหมาย ให้บริการแบบ เฉพาะเจาะจง
2.5 จัดระบบให้นักส่งเสริมฯ และเกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก
2.6 ปรับปรุงระบบข้อมูลทะเบียนทั้ง ทบก. และ ทพศ. ให้มีประสิทธิภาพ

3. การบริหารจัดการองค์กร
3.1 ด้านโครงสร้างองค์กร
3.2 ด้านบุคลากร
3.3 ด้านวิธีการทำงาน
3.4 ด้านการสื่อสาร