องค์ความรู้ (KM)
แผน 1 การถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการอีก 5 ปีข้างหน้า (นายอรรนพ ขจรศักดิ์)
  แผน 1 การถอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการอีก 5 ปีข้างหน้า (นางสุพรรณี ยาดี)
  แผน 2 การถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงาน MRCF ระดับอำเภอ
  KM Smart Farmer น้ำหมักชีวภาพ และสารขับไล่แมลง (นายสมศักดิ์ พรมเดช)