การส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF
งานนำเสนอ MRCF อำเภอวชิรบารม
  ตำบลบ้านนา
  ตำบลวังโมกข์
  ตำบลบึงบัว
ตำบลหนองหลุม