ที่ตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

1. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านนา
ตั้งอยู่ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
ผู้รับผิดชอบศูนย์ ฯ

นางสาวแพรพรรณ ขันคำ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร


คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านนา

2. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวังโมกข์
ตั้งอยู่ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 7 ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
ผู้รับผิดชอบศูนย์ ฯ

นายภากร เข็มเงิน - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ


คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวังโมกข์

3. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองหลุม
ตั้งอยู่ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
ผู้รับผิดชอบศูนย์ ฯ

นายณัฐวุฒิ ตั้งตระกูล - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ


คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองหลุม

4. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบึงบัว
ตั้งอยู่ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 11 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
ผู้รับผิดชอบศูนย์ ฯ

นางสาวสุปรานี สุดยอด - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ


คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบึงบัว