เกร็ดความรู้
การปลูกอ้อยในพื้นที่นาข้าว
  โรคและแมลงศัตรูอ้อยที่สำคัญ
  สถานการณ์การผลิตมะนาวของประเทศไทย
  เทคนิคกาผรลิตมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ข้าว เพื่อใช้รับประทานและแปรรูป
การจัดการดินเพื่อการปลูกพืช
  การควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังโดยชีววิธี
การควบคุมศัตรูพืชมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสาน
การจัดการท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพู
ระบบการผลิตมันสำปะหลังกับปัญหาเพลี้ยแป้ง
แมลงศัตรูที่สำคัญของมันสำปะหลังและการป้องกันกำจัด
  โรค-แมลงศัตรูที่สำคัญของมันสำปะหลังและการป้องกันกำจัด