นามอำเภอพระราชทาน ถิ่นฐานไทยทรงดำ การเกษตรเลิศล้ำ อุตสาหกรรมก้าวไกล
            

นายเผด็จ บุญทอง
เกษตรอำเภอวชิรบารมี

MENU
แนะนำสำนักงาน,แผนที่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
 บุคลากรอำเภอ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่/ภารกิจ

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร

ข้อมูลการปลูกพืชรายเดือน
 แผนปฏิบัติงานรายเดือน/รายปี ของสนง.และเจ้าหน้าที่
ปฏิทินสำนักงานประจำปี 2561
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง
ผลการดำเนินงานการปรับปรุงและ
ตรวจสอบข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

การจัดการศูนย์ศัตรูพืชชุมชน
หนึ่งตำบลผลิตภันฑ์

เทคโนโลยีพื้นบ้าน/
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
พัฒนาเกษตร

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เกษตรกรในดวงใจ

รายงานการประชุม (DM)
Farmer Map Report


ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธรระบบการจัดการคุณภาพGAPข้าว

ประชาคมอาเซียน

การปลูกผักปลอดสารพิษ

การเกษตรผสมผสานประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวาดแปลงพื้นที่เพาะ
ปลูกข้าวนาปีของเกษตรกรปี 2560/61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
KM Smart Farmer น้ำหมักชีวภาพ
และสารขับไล่แมลง (นายสมศักดิ์ พรมเดช
)
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วัดท่าหลวง

บึงสีไฟ

อุทยานเมืองเก่าพิจิตร


กิจกรรม ...


Get free code service
 ไทยรัฐ
 เดลินิวส์
 มติชน
 คมชัดลึก
  ข่าวสด
  ผู้จัดการ 


 
ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมีได้ที่
ที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี 304 หมู่ 13 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
Tel. 056-900138 E-mail to : vachira@doae.go.th

ปรับปรุงเว็บไซด์ โดย นายณัฐวุฒิ ตั้งตระกูล (แบงค์)

reliable stats