นามอำเภอพระราชทาน ถิ่นฐานไทยทรงดำ การเกษตรเลิศล้ำ อุตสาหกรรมก้าวไกล
            

นายเผด็จ บุญทอง
เกษตรอำเภอวชิรบารมี

MENU
แนะนำสำนักงาน,แผนที่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
 บุคลากรอำเภอ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่/ภารกิจ

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร

ข้อมูลการปลูกพืชรายเดือน
 แผนปฏิบัติงานรายเดือน/รายปี ของสนง.และเจ้าหน้าที่
ปฏิทินสำนักงานประจำปี 2561
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง
ผลการดำเนินงานการปรับปรุงและ
ตรวจสอบข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

การจัดการศูนย์ศัตรูพืชชุมชน
หนึ่งตำบลผลิตภันฑ์

เทคโนโลยีพื้นบ้าน/
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
พัฒนาเกษตร

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เกษตรกรในดวงใจ

รายงานการประชุม (DM)
Farmer Map Report


ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธรระบบการจัดการคุณภาพGAPข้าว

ประชาคมอาเซียน

การปลูกผักปลอดสารพิษ

การเกษตรผสมผสานประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวาดแปลงพื้นที่เพาะ ปลูกข้าวนาปีของเกษตรกรปี
2560/61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
KM Smart Farmer น้ำหมักชีวภาพ และสารขับไล่แมลง (นายสมศักดิ์ พรมเดช)
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี
 
 วัดท่าหลวง

บึงสีไฟ

อุทยานเมืองเก่าพิจิตร


กิจกรรม ...


Get free code service
 ไทยรัฐ
 เดลินิวส์
 มติชน
 คมชัดลึก
  ข่าวสด
  ผู้จัดการ 


 
ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมีได้ที่
ที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี 304 หมู่ 13 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์
ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
Tel. 056-900138 E-mail to :
vachira.doae@gmail.com
ปรับปรุงเว็บไซด์ โดย นายณัฐวุฒิ ตั้งตระกูล (แบงค์)

reliable stats