บุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารม
 
 
 
นายเผด็จ  บุญทอง
เกษตรอำเภอวชิรบารมี
 
นายณัฐวุฒิ ตั้งตระกูล
นางสุพรรณี ยาดี
นายภากร เข็มเงิน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบกลุ่มอารักขาพืช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงและธุรการ
นายเอกนรินทร์ วิชชาธร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นางสาวสุปรานี สุดยอด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสุพรรณี พึ่งไชย
เจ้าพนักงานธุรการ
รับผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
รับผิดชอบงานกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
รับผิดชอบงานบันทึกข้อมูลการปลูกพืช
   
และบันทึกรายงานข้อมูลภัยธรรมชาติ