โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง  

 ศูนย์หลัก  
สถานที่ตั้ง  หมู่ที่  7 บ้านวังตะขบ  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี   จังหวัดพิจิตร

 
     

 


 ศูนย์เครือข่าย 
สถานที่ตั้ง หมู่ที่  9  บ้านยางโทน  ตำบลบ้านนา  อำเภอวชิรบารมี   จังหวัดพิจิตร