ผลการดำเนินงานการปรับปรุงและตรวจสอบข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

  ข้าวนาปรัง 60  
  ข้าวนาปี 60  
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 60/61  
  ข้าวนาปรัง 59